Zodpovědně vyráběné produkty

Zodpovědně vyráběné produkty

* Naše produkty vyrábíme v závodě v polské Svídnici, což zvyšuje efektivnost užití energií a vody a přispívá k minimalizaci odpadů. Usilujeme o bezúrazovost na pracovišti a dodržujeme pracovní etiku.

Environmentální management

Jsme zavázáni k plněním všech příslušných environmentálních pravidel a předpisů týkajících se výroby, uvádění našich produktů na trh a provozu našich závodů. Tyto standardy často i překonáváme. U značky elmex, která je prověřenou značkou z portfolia Colgate-Palmolive, environmentální výkon definují přísná pravidla.

Naše zařízení má plně implementovaný systém environmentálního managementu, který pokrývá širokou škálu kategorií včetně energetické účinnosti, klimatu, správy vody a nakládání s odpady.

Environmentální management

Důležité

Výrobní závod značky elmex:

 • Produkty elmex se vyrábějí v závodu s udělenou certifikací U.S. Green Building Council (USGBC) LEED.

 • Třikrát získalo ocenění U.S. EPA ENERGY STAR Challenge for Industry (2012, 2015, 2017).

 • Aby bylo zajištěno dodržování standardů týkajících se životního prostředí, jsou v průměru každých 3-5 let prováděny komplexní environmentální audity. Kromě toho probíhají každodenní kontroly EHS a obsáhlá každoroční interní hodnocení, která pomáhají zajistit pokračující soulad s předpisy a standardy.

 • Prostřednictvím našeho programu „5 % pro planetu” elmex usiluje o alokaci 5 % ročního kapitálového rozpočtu svých výrobních zařízení na projekty, které snižují spotřebu energie, vody a odpad.

 •  Od období 2007-2018 závod elmex ve Svídnici snížil:

  • energetickou náročnost o 56 %

  • emise skleníkových plynů o 63 %

  • spotřebu vody o 45 %

  • skládkový odpad o 71 % (v porovnání s rokem 2010)

Výrobní závody Colgate-Palmolive globálně:

 • Aby bylo zajištěno dodržování standardů týkajících se životního prostředí, jsou v průměru každých 3-5 let prováděny komplexní environmentální audity. Kromě toho probíhají každodenní kontroly EHS a obsáhlá každoroční interní hodnocení, která pomáhají zajistit pokračující soulad s předpisy a standardy.

 • Prostřednictvím našeho programu „5 % pro planetu” elmex usiluje o alokaci 5 % ročního kapitálového rozpočtu svých výrobních zařízení na projekty, které snižují spotřebu energie, vody a odpad.

 • Od období 2002-2018 výrobní závody Colgate-Palmolive snížily:

  • energetickou náročnost o 31,8 %

  • celkové emise skleníkových plynů o 29,7 %

  • spotřebu vody o 45,8 %

  • skládkový odpad o 41,3 % (v porovnání s rokem 2010)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Naši zaměstnanci, kteří vyrábí elmex, jsou zavázáni dodržovat přísná pravidla k ochraně zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Snažíme se dosáhnout pracoviště bez pracovních úrazů.

Důležité

Výrobní závod značky elmex:

 • Aby bylo zajištěno dodržování standardů týkajících se ochrany bezpečnosti a zdraví při práci, jsou v průměru každých 3-5 let prováděny komplexní BOZP audity. Kromě toho probíhají každodenní kontroly EHS a obsáhlá každoroční interní hodnocení, která pomáhají zajistit pokračující soulad s předpisy a standardy.

 • V roce 2018 činila naše celková míra zaznamenatelných nehod (TRIR) 0,77 a míra zameškaných pracovních dnů (LWDR) 0,00.

 • Abychom omezili vážné pracovní nehody a incidenty, které mají ty nejzávažnější dopady na naše zaměstnance, zavedli jsme víceletý program, který se zaměřuje na kritická bezpečnostní rizika v našem výrobním závodu.

Výrobní závody Colgate-Palmolive globálně:

 • Aby bylo zajištěno dodržování standardů týkajících se ochrany bezpečnosti a zdraví při práci, jsou v průměru každých 3-5 let prováděny komplexní BOZP audity. Kromě toho probíhají každodenní kontroly EHS a obsáhlá každoroční interní hodnocení, která pomáhají zajistit pokračující soulad s předpisy a standardy.

 • Společnost Colgate-Palmolive stanovila svými výsledky v oblasti bezpečnosti za rok 2018 nový standard. Naše celková míra zaznamenatelných nehod (TRIR) byla 0,22 a míra zameškaných pracovních dnů (LWDR) byla 0,06, což odráží náš nejnižší počet zaznamenatelných nehod v kalendářním roce od doby, kdy jsme začali tyto údaje sledovat, tedy před více než 25 lety.

 • Společnost Colgate-Palmolive využívá své členství v American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), aby globálně uplatňovala standardy pro expozice zaměstnanců po celém světě. To pomáhá zajistit, že naši zaměstnanci jsou chráněni dokonce v místech, kde žádná pravidla expozice zaměstnanců nejsou.

 • Abychom omezili vážné pracovní nehody a incidenty, které mají ty nejzávažnější dopady na naše zaměstnance, zavedli jsme víceletý program, který se zaměřuje na kritická bezpečnostní rizika v našich globálních výrobních závodech.

Pracovní postupy

Společnost Colgate-Palmolive má dlouhodobý závazek respektovat lidská a pracovní práva celosvětově a podporuje Všeobecnou deklaraci lidských práv Organizace spojených národů (OSN) a Základní pracovní standardy Mezinárodní organizace práce (MOP). Značka elmex spolupracuje a vyhledává obchodní partnery sdílející náš závazek k lidským právům obecně. Uznáváme podnikatelskou odpovědnost za dodržování pracovních práv a za zapojení zúčastněných stran při dodržování lidských práv obecně.

Důležité

Výrobní závody vyrábějící značku elmex:

 • značka elmex nevyužívá nucenou práci v rámci našich vlastních pracovních operací a usilujeme o vymýcení nucené práce z našich dodavatelských a hodnotových řetězců. Věříme, že každý pracovník by měl mít svobodu pohybu, žádný pracovník by neměl platit za práci, žádný pracovník by neměl být nucen vykonávat dlužnické či jinak nedobrovolné práce.

Výrobní závody Colgate-Palmolive globálně:

 • Colgate-Palmolive nevyužívá nucenou práci v rámci našich vlastních pracovních operací a usilujeme o vymýcení nucené práce z našich dodavatelských a hodnotových řetězců. Věříme, že každý pracovník by měl mít svobodu pohybu, žádný pracovník by neměl platit za práci, žádný pracovník by neměl být nucen vykonávat dlužnické či jinak nedobrovolné práce.

 • Další informace o naší strategii a přístupu k řízení v oblasti lidských práv najdete v prohlášení Respektování lidských práv a pracovních práv Colgate: Poskytování informací.

Partnerství a uznání

Důležitým prvkem úsilí společnosti Colgate-Palmolive o zodpovědnou výrobu je naše zapojení a spolupráce s externími partnery, kterými doplňujeme naše vlastní silné interní možnosti a které nám poskytují potvrzení ze strany nezávislých třetích stran.

Důležité

EPA ENERGY STAR
 • Colgate-Palmolive byl jmenován Partnerem roku U.S. EPA ENERGY STAR pro rok 2019. Stalo se tak již devět let po sobě (2011-2019).

 • Závody Colgate-Palmolive celosvětově získaly 74 ocenění pro výrobní lokality ENERGY STAR Challenge.

Science Based Targets
 • Vědecky podložený klimatický cíl společnosti Colgate-Palmolive týkající se výroby byl schválen iniciativou Science Based Target.

Leed
 • Colgate-Palmolive je zavázán certifikací U.S. Green Building Council’s (USGBC) Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) pro všechny nové závody. K dnešnímu datu získalo certifikaci 13 výrobních závodů.

True
 • Colgate-Palmolive získalo certifikaci GBCI TRUE Zero Waste v 16 závodech na 4 kontinentech a dále se této oblasti věnuje.

Proud Member
 • Colgate-Palmolive je zakládajícím členem Národní bezpečnostní rady, a to od roku 1913.

ORCHSE
 • Colgate-Palmolive je dlouholetým korporátním členem ORCHSE Strategies, LLC a je považován za jednu z nejlepších společností.

American Conference of Governmental Industrial Hygienists
 • Colgate-Palmolive organizačně podporuje American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).

United Nations Global Compact
 • Colgate-Palmolive podporuje iniciativu OSN Global Compact a pracuje na sjednocení našich operací a strategií s jejími deseti všeobecně uznávanými principy v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci a podnikáme kroky při podpoře cílů udržitelného rozvoje OSN.

------------------------

„Naše tvrzení týkající se zodpovědně vyráběných produktů se vztahuje na všechna zařízení vlastněná a provozovaná společností Colgate-Palmolive.  Informace týkající se udržitelných a bezpečných složek, zodpovědného získávání zdrojů, zodpovědného balení a další najdete na webu udržitelnosti.“

„LEED“ a příslušná loga jsou ochrannými známkami vlastněnými U.S. Green Building Council a jsou používána s jeho svolením.