red-cp-background

Závazek k zodpovědnému získávání zdrojů

commited-to-responsible-sourcing

Společnost Colgate-Palmolive se zavázala k získávání materiálů a služeb odpovědným způsobem. Naším cílem je nezpůsobovat újmu lidem či životnímu prostředí. V rámci podpory našeho závazku zodpovědného získávání zdrojů se zaměřujeme na čtyři klíčové pilíře: ochrana životního prostředí, etické pracovní postupy, zdraví a bezpečnost lidí a obchodní integrita.

Prostřednictvím realizace programů, zásad a iniciativ společnosti Colgate, které jsou zde sdíleny, nadále dosahujeme stabilního pokroku na naší cestě k odpovědnému získávání zdrojů. Společnost Colgate průběžně posuzuje a porovnává své zásady a hodnotí své dodavatele a odvětví, ve kterých působí, aby bylo zajištěno, že jsou naše přísady získávány odpovědným způsobem.

Základem našeho závazku jsou čtyři klíčové zásady a iniciativy: náš kodex chování třetích stran, zajišťení bezpečnosti našich přísad, naše postupy v oblasti pozornosti vůči třetím stranám a naše zaměření na klimatické změny a využívání vody.

KODEX CHOVÁNÍ PRO TŘETÍ STRANY

Kodex chování pro třetí strany společnosti Colgate, který vyjadřuje naše očekávání ohledně etického chování našich dodavatelů, distributorů, zástupců, zákazníků, výzkumných partnerů a všech dalších třetích stran, s nimiž spolupracujeme. Od našich partnerů jakožto třetích stran vyžadujeme, aby podnikli přiměřené kroky k zajištění toho, že bude tento Kodex chování pro třetí strany komunikován napříč jejich společnostmi a zpřístupněn jejich zaměstnancům a subdodavatelům, kteří jsou zapojeni do aktivit společnosti Colgate. Kodex chování pro třetí strany společnosti Colgate je standardní součástí našich nákupních smluv a smluv o službách.

Síla dobré pověsti společnosti Colgate je založena nejen na našem chování, ale také na jednání těch, s nimiž obchodujeme. Z tohoto důvodu usilujeme pouze o spolupráci s třetími stranami, které sdílejí naše hodnoty a dodržují stejně vysoké etické standardy.

BEZPEČNOST PŘÍSAD

Bezpečnost každé přísady a každého výrobku, který máme na trhu, je zásadně důležitý pro hodnoty společnosti Colgate-Palmolive. Máme závazek nejen vyrábět bezpečné výrobky, ale také při jejich výrobě používat přísady a procesy, které mají minimální dopad na svět kolem nás. Naši vědci se snaží vyvíjet výrobky, které jsou ohleduplné a účinné z hlediska životního prostředí a současně splňují naše vysoké výrobkové standardy. Všechny přísady, které získáváme a používáme v našich výrobcích, jsou bezpečné pro lidi a životní prostředí. Splňují naše přísné bezpečnostní normy a všechna platná vládní nařízení všude ve světě, kde se prodávají. Více informací se dozvíte v našich Zásadách bezpečnosti přísad.

PROVĚŘOVÁNÍ TŘETÍCH STRAN A NÁLEŽITÁ POZORNOST

Společnost Colgate má závazek spolupracovat s etickými třetími stranami. Jako první krok při spolupráci s dodavateli nebo poskytovateli služeb procházejí všechny třetí strany procesem prověřování proti různým seznamům sledování, seznamům sankcí, negativních informací v médiích a regulatorních oznámení o nedodržování předpisů. Po počátečním prověření jsou třetí strany, které spolupracují se společností Colgate podrobeny nepřetržitému sledování s upozorněními na možné varovné signály. Všechny varovné signály jsou prověřeny a podle potřeby jsou provedena nápravná opatření. Třetí strany, které mohou jménem společnosti Colgate jednat s vládními činiteli, jsou povinny projít procesem náležité pozornosti předtím, než začnou se společností Colgate spolupracovat.

KLIMATICKÉ ZMĚNY A ZODPOVĚDNÉ NAKLÁDÁNÍ S VODOU

Po řadu let požadujeme, aby se naši klíčoví dodavatelé úrovně I a dodavatelé materiálů náročných na uhlík a vodu účastnili programů Supply Chain Program Climate a Water Disclosures a pomáhali nám tak pochopit a řešit dopad na klima a s ním související rizika pro vodu a příležitosti v našem hlavním dodavatelském řetězci.

Prostřednictvím tohoto závazku s našimi dodavateli také pomáháme vývojářům našich produktů a nákupním týmům pochopit a rozpoznat naše suroviny a balicí materiály nejnáročnější na využívání uhlíku a spotřebu vody. Díky tomu můžeme zajišťovat materiály a navrhovat výrobky, které podporují očekávání ohledně ochrany životního prostředí stanovená společností Colgate.

Více informací o naší činnosti v oblasti klimatických změn a zodpovědného nakládání s vodou si můžete přečíst v části Planeta naší online zprávy o udržitelnosti.

PROGRAMY ZODPOVĚDNÉHO ZAJIŠŤOVÁNÍ ZDROJŮ

Kromě výše uvedených zásad a iniciativ má společnost Colgate následující klíčové programy podporující naše čtyři pilíře a závazek. Třetí strany jsou vybírány prostřednictvím jednoho nebo více klíčových programů založených na rizikových faktorech včetně základních rizik pro jednotlivé země nebo průmysl, výběru služeb poskytovaných společnosti Colgate nebo důležitosti pro podnikání společnosti Colgate.

Program Enhanced Supplier Management (Vylepšené řízení dodavatelů - ESM)

Program ESM společnosti Colgate je globální program posuzování rizik a auditu určený pro naše suroviny, dodavatele balicích materiálů a smluvní výrobce, který se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti:

  • shoda s kvalitativními normami společnosti Colgate a regulatorními požadavky zajišťující kvalitu a bezpečnost našich výrobků,
  • kvalita služeb zajišťující efektivní dodávku výrobků Colgate-Palmolive našim zákazníkům a spotřebitelům,
  • shoda se správnými procesy ohledně správy životního prostředí a respektu vůči bezpečnosti pracovníků a pracovním právům.

Od přijetí programu ESM bylo posouzeno riziko na více než 7 000 pracovištích dodavatelů a byl proveden audit na více než 1 200 pracovištích.

Program Supplier Responsible Sourcing Assessment (Posuzování zodpovědného zajišťování zdrojů dodavatele – SRSA)

Program Supplier Responsible Sourcing Assessment (SRSA) společnosti Colgate je program posuzování rizik a auditu zaměřený zejména na vyhovění předpisům v sociální a ekologické oblasti ve výrobních závodech společnosti Colgate, u smluvních výrobců, dodavatelů surovin a balicích materiálů, skladů a společností podílejících se na výrobě obalů. Dodavatelé k auditu jsou vybíráni na základě posouzení rizik a vyhovění předpisům se posuzuje podle auditů 4. pilíře SMETA (Sedex Member Ethical Trade).

Od přijetí programu SRSA v roce 2019 prošlo posouzením rizik více než 550 dodavatelů a poskytovatelů služeb, přičemž 45 % bylo podrobeno auditům vyhovění sociálním předpisům pro třetí strany. Prostřednictvím nápravných akcí auditu pomohl program SRSA zajistit spravedlivé a bezpečné pracovní podmínky více než 60 000 zaměstnanců v rámci rozšířeného dodavatelského řetězce společnosti Colgate.

Závazky vůči nulovému odlesňování

Společnost Colgate-Palmolive podporuje vizi budoucnosti bez kácení lesů. Naším závazkem je zajišťovat lesní komodity ze zodpovědně spravovaných lesů. Naše zásady v oblasti závazku k nulovému odlesňování zahrnuje následující lesní komodity: materiály na bázi palem, sóji, hovězího loje a papíru. Společnost Colgate má také vlastní zásady zodpovědného a udržitelného zajišťování zdrojů palmového oleje.

Ke klíčovým součástem našeho závazku patří mapování a sledovatelnost našeho dodavatelského řetězce, nákup certifikovaných materiálů na bázi palem, sóji a papíru, ověření míry, do jaké dodavatelé dodržují zásady společnosti Colgate, místní nařízení a normy, jako jsou minimální kritéria pro průmyslová měřítka nakládání s dobytkem v brazilské Amazonii ze strany našich dodavatelů hovězího loje a implementace schopností satelitního monitorování s cílem rozpoznat potenciální výstrahy ohledně kácení lesů a nakládat s nimi.

Společnost Colgate se navíc podílí na řadě transformačních projektů v Indonésii a Thajsku, které se zaměřují na řešení ekologických a sociálních problémů i budování zodpovědných výrobních kapacit dodavatelů.

Více informací o našich zásadách, závazcích a aktivitách na řešení odlesňování v našem dodavatelském řetězci se dozvíte v následujících materiálech: Zásady nulového odlesňování , Naše zásady zodpovědného a udržitelného získávání zdrojů palmového oleje a v části Planeta ve Zprávě o udržitelnosti společnosti Colgate Náš závazek nulového odlesňování.

Program Human Rights and Forced Labor (Lidská práva a nucená práce)

Společnost Colgate má závazek dodržovat veškerou platnou pracovní legislativu včetně zákonů o novodobém otroctví v zemích, kde působíme. Společnost Colgate dlouhodobě a celosvětově ctí lidská a pracovní práva a podporuje Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN a tzv. hlavní normy práce Mezinárodní organizace práce. Navíc jsme potvrdili naši podporu iniciativy OSN Global Compact a její zásady v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a potírání korupce.

Společnost Colgate je členem asociace Consumer Goods Forum (CGF) a podporuje jeho sociální řešení otázky nucené práce a podpůrných pravidel prioritního průmyslu – každý pracovník by měl mít svobodu pohybu, nikdo by neměl platit za to, že dostane práci a nikdo by neměl být zavázán nebo nucen k práci.

TVíce informací o závazku společnosti Colgate a jejích aktivitách podporujících náš závazek respektovat lidská a pracovní práva získáte v naší Zprávě o udržitelnosti v části Lidé a v naší každoroční publikaci „Respektování lidských a pracovních práv".

Konfliktní minerály

Společnost Colgate-Palmolive podporuje ukončení násilí a porušování lidských práv ze strany ozbrojených skupin v Demokratické republice Kongo (DRC) a sousedních zemích.

Konfliktní minerály označují suroviny, jako je zlato, kasiterit, kolumbit-tantalit (koltan), wolframit a zlato, včetně jejich derivátů, jako je cín, tantal a wolfram (3TG), které pocházejí z konkrétní části světa, kde dochází ke konfliktům, a ovlivňuje těžbu těchto materiálů a obchodování s nimi.

Konfliktní materiály jsou dodávány z Demokratické republiky Kongo a jejích sousedících zemí, jako je Angola, Republika Kongo, Středoafrická republika, Rwanda, Tanzánie, Zambie, Burundi, Jižní Súdán a Uganda.

100 % našich dodavatelů, kteří v současné době využívají 3TG, bylo posuzováno a jejich zdroje jsou zajišťovány z jiných zemí než Demokratické republiky Kongo a sousedních zemí nebo pocházejí z hutí a rafinérií, které byly iniciativou pro nekonfliktní zajišťování zdrojů vyhodnoceny jako nekonfliktní.

Více informací získáte v našich Zásadách týkajících se konfliktních minerálů.

PARTNERSTVÍ

Společnost Colgate si je vědomá, že nedokáže splnit tyto ambiciózní cíle sama. Zásadně důležitým prvkem našeho závazku zodpovědného zajištění zdrojů je náš závazek a spolupráce s externími partnery.

Více informacích o partnerstvích společnosti Colgate získáte na stránce Partnerství na webu udržitelnosti.