red-cp-background
responsibly-made-logo

Zodpovědně vyráběné produkty

* Naše produkty vyrábíme v závodě v polské Svídnici, což zvyšuje efektivnost užití energií a vody a přispívá k minimalizaci odpadů. Usilujeme o bezúrazovost na pracovišti a dodržujeme pracovní etiku.

Environmentální management

Jsme zavázáni k plněním všech příslušných environmentálních pravidel a předpisů týkajících se výroby, uvádění našich produktů na trh a provozu našich závodů. Tyto standardy často i překonáváme. U značky elmex, která je prověřenou značkou z portfolia Colgate-Palmolive, environmentální výkon definují přísná pravidla.

Naše zařízení má plně implementovaný systém environmentálního managementu, který pokrývá širokou škálu kategorií včetně energetické účinnosti, klimatu, správy vody a nakládání s odpady.

responsibly-made-products-img1

Důležité

  Výrobní závod značky elmex:

 • Produkty elmex se vyrábějí v závodu s udělenou certifikací U.S. Green Building Council (USGBC) LEED.
 • Třikrát získalo ocenění U.S. EPA ENERGY STAR Challenge for Industry (2012, 2015, 2017).
 • Aby bylo zajištěno dodržování standardů týkajících se životního prostředí, jsou v průměru každých 3-5 let prováděny komplexní environmentální audity. Kromě toho probíhají každodenní kontroly EHS a obsáhlá každoroční interní hodnocení, která pomáhají zajistit pokračující soulad s předpisy a standardy.
 • Prostřednictvím našeho programu „5 % pro planetu” elmex usiluje o alokaci 5 % ročního kapitálového rozpočtu svých výrobních zařízení na projekty, které snižují spotřebu energie, vody a odpad.
 • Od období 2007-2018 závod elmex ve Svídnici snížil:
  • energetickou náročnost o 56 %
  • emise skleníkových plynů o 63 %
  • spotřebu vody o 45 %
  • skládkový odpad o 71 % (v porovnání s rokem 2010)

  Výrobní závody Colgate-Palmolive globálně:

 • Aby bylo zajištěno dodržování standardů týkajících se životního prostředí, jsou v průměru každých 3-5 let prováděny komplexní environmentální audity. Kromě toho probíhají každodenní kontroly EHS a obsáhlá každoroční interní hodnocení, která pomáhají zajistit pokračující soulad s předpisy a standardy.
 • Prostřednictvím našeho programu „5 % pro planetu” elmex usiluje o alokaci 5 % ročního kapitálového rozpočtu svých výrobních zařízení na projekty, které snižují spotřebu energie, vody a odpad.
 • Od období 2002-2018 výrobní závody Colgate-Palmolive snížily:
  • energetickou náročnost o 31,8 %
  • celkové emise skleníkových plynů o 29,7 %
  • spotřebu vody o 45,8 %
  • skládkový odpad o 41,3 % (v porovnání s rokem 2010)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Naši zaměstnanci, kteří vyrábí elmex, jsou zavázáni dodržovat přísná pravidla k ochraně zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Snažíme se dosáhnout pracoviště bez pracovních úrazů.

Důležité

  Výrobní závod značky elmex:

 • Aby bylo zajištěno dodržování standardů týkajících se ochrany bezpečnosti a zdraví při práci, jsou v průměru každých 3-5 let prováděny komplexní BOZP audity. Kromě toho probíhají každodenní kontroly EHS a obsáhlá každoroční interní hodnocení, která pomáhají zajistit pokračující soulad s předpisy a standardy.
 • V roce 2018 činila naše celková míra zaznamenatelných nehod (TRIR) 0,77 a míra zameškaných pracovních dnů (LWDR) 0,00.
 • Abychom omezili vážné pracovní nehody a incidenty, které mají ty nejzávažnější dopady na naše zaměstnance, zavedli jsme víceletý program, který se zaměřuje na kritická bezpečnostní rizika v našem výrobním závodu.
 • Výrobní závody Colgate-Palmolive globálně:

 • Aby bylo zajištěno dodržování standardů týkajících se ochrany bezpečnosti a zdraví při práci, jsou v průměru každých 3-5 let prováděny komplexní BOZP audity. Kromě toho probíhají každodenní kontroly EHS a obsáhlá každoroční interní hodnocení, která pomáhají zajistit pokračující soulad s předpisy a standardy.
 • Společnost Colgate-Palmolive stanovila svými výsledky v oblasti bezpečnosti za rok 2018 nový standard. Naše celková míra zaznamenatelných nehod (TRIR) byla 0,22 a míra zameškaných pracovních dnů (LWDR) byla 0,06, což odráží náš nejnižší počet zaznamenatelných nehod v kalendářním roce od doby, kdy jsme začali tyto údaje sledovat, tedy před více než 25 lety.
 • Společnost Colgate-Palmolive využívá své členství v American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), aby globálně uplatňovala standardy pro expozice zaměstnanců po celém světě. To pomáhá zajistit, že naši zaměstnanci jsou chráněni dokonce v místech, kde žádná pravidla expozice zaměstnanců nejsou.
 • Abychom omezili vážné pracovní nehody a incidenty, které mají ty nejzávažnější dopady na naše zaměstnance, zavedli jsme víceletý program, který se zaměřuje na kritická bezpečnostní rizika v našich globálních výrobních závodech.

Pracovní postupy

Společnost Colgate-Palmolive má dlouhodobý závazek respektovat lidská a pracovní práva celosvětově a podporuje Všeobecnou deklaraci lidských práv Organizace spojených národů (OSN) a Základní pracovní standardy Mezinárodní organizace práce (MOP). Značka elmex spolupracuje a vyhledává obchodní partnery sdílející náš závazek k lidským právům obecně. Uznáváme podnikatelskou odpovědnost za dodržování pracovních práv a za zapojení zúčastněných stran při dodržování lidských práv obecně.

Důležité

  Výrobní závody vyrábějící značku elmex:

 • značka elmex nevyužívá nucenou práci v rámci našich vlastních pracovních operací a usilujeme o vymýcení nucené práce z našich dodavatelských a hodnotových řetězců. Věříme, že každý pracovník by měl mít svobodu pohybu, žádný pracovník by neměl platit za práci, žádný pracovník by neměl být nucen vykonávat dlužnické či jinak nedobrovolné práce.
 • Výrobní závody Colgate-Palmolive globálně:

 • Colgate-Palmolive nevyužívá nucenou práci v rámci našich vlastních pracovních operací a usilujeme o vymýcení nucené práce z našich dodavatelských a hodnotových řetězců. Věříme, že každý pracovník by měl mít svobodu pohybu, žádný pracovník by neměl platit za práci, žádný pracovník by neměl být nucen vykonávat dlužnické či jinak nedobrovolné práce.
 • Další informace o naší strategii a přístupu k řízení v oblasti lidských práv najdete v prohlášení Respektování lidských práv a pracovních práv Colgate: Poskytování informací.

Partnerství a uznání

Důležitým prvkem úsilí společnosti Colgate-Palmolive o zodpovědnou výrobu je naše zapojení a spolupráce s externími partnery, kterými doplňujeme naše vlastní silné interní možnosti a které nám poskytují potvrzení ze strany nezávislých třetích stran.

Důležité

energy-star-award-2021-logo
 • Colgate-Palmolive byl jmenován Partnerem roku U.S. EPA ENERGY STAR pro rok 2019. Stalo se tak již devět let po sobě (2011-2019).
 • Závody Colgate-Palmolive celosvětově získaly 74 ocenění pro výrobní lokality ENERGY STAR Challenge.
science-based-targets-logo
 • Vědecky podložený klimatický cíl společnosti Colgate-Palmolive týkající se výroby byl schválen iniciativou Science Based Target.
leed-logo
 • Colgate-Palmolive je zavázán certifikací U.S. Green Building Council’s (USGBC) Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) pro všechny nové závody. K dnešnímu datu získalo certifikaci 13 výrobních závodů.
true-zero-logo
 • Colgate-Palmolive získalo certifikaci GBCI TRUE Zero Waste v 16 závodech na 4 kontinentech a dále se této oblasti věnuje.
national-safety-council-proud-member-logo
 • Colgate-Palmolive je zakládajícím členem Národní bezpečnostní rady, a to od roku 1913.
acgih-logo
 • Colgate-Palmolive je dlouholetým korporátním členem ORCHSE Strategies, LLC a je považován za jednu z nejlepších společností.
orc-hse-logo
 • Colgate-Palmolive organizačně podporuje American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).
unglobal-compact-we-support-logo
 • Colgate-Palmolive podporuje iniciativu OSN Global Compact a pracuje na sjednocení našich operací a strategií s jejími deseti všeobecně uznávanými principy v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci a podnikáme kroky při podpoře cílů udržitelného rozvoje OSN.

„Naše tvrzení týkající se zodpovědně vyráběných produktů se vztahuje na všechna zařízení vlastněná a provozovaná společností Colgate-Palmolive. Informace týkající se udržitelných a bezpečných složek, zodpovědného získávání zdrojů, zodpovědného balení a další najdete na webu udržitelnosti.

„LEED“ a příslušná loga jsou ochrannými známkami vlastněnými U.S. Green Building Council a jsou používána s jeho svolením.